Welcome Page
Area One
New Skills in Organizations
Organizational Development
Training in Organizations
Training in Organizations >> Summary
Training in Organizations >> Core Communication Skills
Training in Organizations >> Performance and Accountability
Training in Organizations >> Intercultural and Diversity
Training in Organizations >> Conflict Resolution
Training in Organizations >> Mentoring and Peer Coaching
Training in Organizations >> Customer/Client
Area Two
Effective Helping Relationships
Realationship Skills Training
Staffing Resources
Interactive Contact
Statement of Purpose
Glossary of Terms
 
 
 

   

The New-Skills Training Programs


Summary Overview
Eng Summary

*** บทสรุปย่อภาษาไทยในหน้านี้จะมีทุกหัวข้อ เพื่อให้ท่านผู้อ่านสามารถทำความเข้าใจได้ง่ายขึ้น ***

บทสรุปโดยรวม

          หลักสูตรของ GET สอนให้เกิดทักษะด้านความสัมพันธ์ (Relationship) และเป็นเครื่องมือสำหรับการสื่อสารที่มีประสิทธิผล เพื่อการนำไปสู่ความสำเร็จทั้งในระดับบุคคล และองค์กร "ทักษะใหม่"   (New Skills) สามารถทำให้ผู้นำ/ผู้บริหาร/ผู้จัดการและผู้ผลิตพัฒนาบุคลิกภาพส่วนตัวที่ส่งอิทธิพลให้เกิดแรงจูงใจ (Personal influence) ต่อการผลิตได้เป็นอย่างมาก ในหลักสูตรนี้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะได้เรียนรู้วิธีการทำงานร่วมกันกับผู้อื่นเพื่อส่งผลให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีที่สุด พร้อมกับเพิ่มความพึงพอใจในการทำงาน

          สถานที่ทำงานทุกๆ แห่งทั่วโลกในยุคปัจจุบันต้องการบุคลากรที่มีทักษะด้านการสื่อสารที่เป็นเลิศ เพื่อที่จะสามารถทลายกำแพงของความแตกต่างทางค่านิยมและวัฒนธรรมภายใน และภายนอกองค์กรได้ ในโลกปัจจุบัน ผู้นำ/ผู้บริหารและผู้จัดการที่ประสบความสำเร็จเริ่มรู้ และเข้าใจแล้วว่า องค์กรต้องการบุคลากรในทุกระดับชั้นที่มีความเชื่อมั่นในตัวเองสูง พอที่จะสามารถแสดงความคิดเห็น กอปรกับมีทักษะในการทำความเข้าใจกับผู้อื่น และกับตัวเอง เพื่อที่จะสามารถทำงานร่วมกันกับทุกๆ ฝ่ายในองค์กรได้

          GET ทำงานร่วมกับลูกค้าหรือองค์กร (Client) ในการออกแบบโครงการการเรียนรู้ และหลักสูตรการฝึกอบรมให้ตรงกับเป้าหมายและวัตถุประสงค์ขององค์กรนั้นๆ โดยเฉพาะ เนื้อหา/หัวข้อการฝึกอบรมของ GET ได้แก่

  • ทักษะการสื่อสารหลัก
  • การประเมินผลการดำเนินงาน และกลยุทธ์/ยุทธศาสตร์ในการสร้างความน่าเชื่อถือ
  • การผสมผสานความแตกต่างทางวัฒนธรรม
  • แนวทางการแก้ไขข้อขัดแย้ง
  • ทักษะการสอน และฝึกผู้ร่วมงาน
  • ยุทธศาสตร์การให้การสนับสนุนลูกค้า/ลูกความCore Communication Skills

ทักษะการสื่อสารหลัก

          การฝึกอบรมช่วยให้เกิด "ทักษะใหม่" (New Skills) และยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ ในการเป็นบุคลากรที่เปี่ยมไปด้วยประสิทธิผล เนื้อหาการฝึกอบรมจะประกอบด้วย ภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ ที่ว่าด้วยประเด็นด้านภาวะความเป็นผู้นำ แรงอิทธิพล และความน่าเชื่อถือ ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะสามารถเรียนรู้วิธีการสื่อสารแบบทรงพลัง รวมทั้งปรับปรุงทักษะด้านความสัมพันธ์กับผู้อื่น รวมถึงการพัฒนาความมั่นใจ และองค์ความรู้เพื่อที่จะสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับผู้บังคับบัญชา เพื่อนร่วมงาน และผู้ใต้บังคับบัญชาได้ ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะได้เรียนรู้วิธีการปรับ และเสนอวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์ส่วนตัวได้ การใช้ "ทักษะใหม่" เพื่อให้เกิดประสิทธิผล รวมถึง การเข้าใจและรับรู้บทบาทของตนเอง การพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ โดยภาพรวมแล้ว "ทักษะใหม่" ก่อให้ประสิทธิผลของงาน แรงจูงใจ ความน่าเชื่อถือ และความเคารพ ทั้งนี้คุณสมบัติดังกล่าวเป็นเครื่องชี้นำให้องค์กรประสบผลสำเร็จตามที่คาดหมายไว้

Interpersonal communication is rooted in culture and is complicated. Being successful in today's diverse work world requires being able to communicate effectively and influence superiors as well as subordinates and team members. In cultures where top down management is traditional, learning new, effective, and respectful interpersonal communication skills is especially important. The New Skills taught by GET are not intended to replace traditional and time-honored ways of relating. Rather, they provide alternative and additional options for relating at work. Trainees explore the theory and practice of interpersonal communication. They work to gain the self-knowledge and emotional maturity needed to use the New Skills in a highly effective, appropriate, and responsible manner. Small group dynamics, role-plays, and insight simulations are vital components of this intense learning experience.

One of the New Skills has to do with intentional and purposeful listening. Trainees discover how their personal 'hearing-filters' and 'evaluations' get in the way of understanding completely everything being said to them. Learning to recognize these obstacles is an important part of this learning. Learning to actively listen to and receive information sent by another, then to decode and understand it is stressed. Trainees will learn about different status levels of sending and receiving

Trainees will also learn how, and when, to use the New Skill of relating directly, honestly, and with respect. This is a culturally sensitive area in relating. There are times when being assertive is effective in getting the result wanted - and - there are times when it is counter-productive. The key is learning how to be direct without causing the other person to become defensive or offended. With practice, trainees will gain an awareness of when it is appropriate to be sincere and straightforward. Communicating exact thoughts and honest ideas can feel risky for both the sender and receiver. GET shows learners how to lower the risk and increase the benefits of being transparent. Knowing how to be open with one another in ways that are genuine and respectful is a key to being understood, moving beyond conflict, and having personal influence.

Another New Skill is learning how to temporarily stop evaluating and to suspend judgment of a person or group. Being able to appreciate another person's world from their point of view is a very powerful way to help people become unstuck, improve understanding, and gain influence. Being able to use this New Skill with an adversary is extremely useful. Often judgments, attitudes, and opinions will change. Areas in which to cooperate can be discovered and new, more useful, strategies designed. Win/Win and synergistic outcomes become possible. Creative, productive energy can be freed-up.

Mastering the New Skillsincreases self-confidence and the willingness to be assertive and take calculated risks to get what is needed from others. Additionally, the New-Skills take on an important new dimension when they are used in the larger context of personal motivation, leadership, and satisfaction. This component of GET's core communication training has to do with vision and articulating goals that have personal and professional meaning. Developing the leadership skills necessary to achieve those goals will follow.

Having clear personal goals makes it possible to prioritize and make strategic choices about professional achievement. When personal and professional goals and values are in harmony with vision, it is possible to bring forth one's creative, powerful, and energetic best. Leadership qualities will be enhanced. Work becomes more interesting, purposeful, and satisfying.


TopPerformance Appraisal and Accountability Skills

การประเมินผลการดำเนินงาน และทักษะที่ก่อให้เกิดยุทธศาสตร์ในการสร้างความน่าเชื่อถือ

          เมื่อผู้ผลิตเข้าใจและรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของของเป้าหมายขององค์กรแล้ว คุณภาพของการผลิตจะเพิ่มขึ้น ความตึงเครียดจากการทำงานจะลดลง และสิ่งที่สำคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากัน คือผู้ผลิตเองต้องมีความเข้าใจความต้องการของผู้จัดการ/ผู้บริหาร ทั้งนี้แรงจูงใจของผู้ผลิตจะเพิ่มมากขึ้น ก็ต่อเมื่อพวกเขารู้ว่าผู้บริหารเข้าใจว่า พวกเขาต้องใช้ทรัพยากรเท่าไรและอย่างไรเพื่อให้ได้ผลผลิตตามที่ได้ตกลงกันไว้ "ทักษะใหม่" เป็นทั้งเครื่องมือและเป็นการสร้างความมั่นใจในการสร้างความสัมพันธ์ที่เปี่ยมด้วยประสิทธิภาพระหว่างทั้งฝ่ายผู้บริหารและผู้ผลิต

In today's multi-cultural workplace, effective performance assessment is the single most important managerial skill. Leaders, including managers and supervisors, who can negotiate functional accountability agreements with teams and individuals will insure the highest quality of production and a minimal level of workplace stress.

In cultures where top-down management has been the norm, excellent communication and relationship skills are necessary to facilitate highly effective two-way vertical accountability. Research has shown that North American workers who have clearly defined jobs, get and give feedback both positive and negative, and have their performance assessed regularly, usually find work rewarding and satisfying. If they believe they are contributing to goals that they have in common with management and their organization, they are more motivated and fulfilled.

What about outside of traditional Western work cultures? There is plenty of evidence to suggest that the above motivation strategy will have less, success. However, the true validity of these (often antidotal) reports have never been determined because the variables have not been consistent. Specifically the common goal variable has not been replicated successfully. When groups of approximately equal influence have negotiated common goals, the results are more similar to Western outcomes than dissimilar.

This training course has three focus points. The first is how to most efficiently establish valid common goals that are mutually understood and appreciated by management and producers. The second focus is on how to establish production consequences, both positive and negative. The third is learning how to mutually assess, evaluate outcomes and assign consequences in a way that promotes quality production and satisfaction. Management theory, group-learning, role-plays and simulation exercises are used to make this learning relevant, practical, immediately useful, and often fun.


TopIntercultural and Diversity Bridging Skills

ทักษะการผสมผสานความแตกต่างทางวัฒนธรรม

          คนที่ต่างกันทางมุมมองหรือมีวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน ก็สามารถทำงานร่วมกันได้เป็นอย่างดี คนที่ทำงานร่วมกันแม้นมีความแตกต่างกันก็สามารถทำงานร่วมกันได้หากทุกคนเปิดใจ และร่วมกันกำหนดเป้าหมาย "ทักษะใหม่" ของ GET เป็นเครื่องมือสำคัญในการสร้างบรรยากาศที่จริงใจ น่าเคารพ และส่งผลให้เกิดผลลัพธ์อันคุ้มค่าภายใต้เงื่อนไขที่เต็มไปด้วยความแตกต่าง

The diverse, multicultural workplace is a fact of life in the twenty-first century. This course addresses intercultural issues generally and provides specific solutions. It demonstrates an effective way to bridge differences and generate respect, trust and cooperation.

There are three fundamental learning objectives. The first focus is on teaching the trainees how to use GET's New Skills to identify and understand their own unique system of values and culturally based behaviors.

The second focus is on learning to use the New Skills to articulate their beliefs and successfully communicate them to others. The New Skills will show the trainees how to listen well and understand the other's values and behaviors. Being able to both discuss differences and discover similarities is a true treasure.

The third focus is on learning to use the New Skills to set aside differences, from time to time, in order to find truly common, mutual interests and objectives. Mutually held goals will provide a secure, safe foundation from which to explore and experience the organizational and personal benefits of friendly cooperation.

Learning to use the New Skills successfully will allow the process of acknowledging differences and discovering commonality to be ongoing. A less stressful environment will result along with growth in quality production and personal satisfaction.


TopConflict Resolution Skills

ทักษะการแก้ปัญหาความขัดแย้ง

          ปัญหาความขัดแย้งในองค์กรสร้างความอึดอัด และเป็นสิ่งที่คนทำงานอยากหลีกเลี่ยงมากที่สุดเท่าที่จะทำได้ ปัญหาความขัดแย้งที่ยังขจัดไม่ได้ทำให้ขาดแรงบรรดาลใจ และกำลังใจในการทำงาน อีกทั้งยังทำให้ผลลัพธ์ที่ออกมาไม่เป็นไปตามที่คาดหวังไว้ "ทักษะใหม่" นับได้ว่าเป็นเครื่องมือที่สำคัญในการแก้ปัญหาความขัดแย้งได้เป็นอย่างดี โดยผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะได้เรียนรู้วิธีการขจัดปัญหาส่วนตัวได้อย่างรวดเร็ว อีกทั้งยังหาวิธีการแก้ปัญหาความขัดแย้งได้ ก่อนที่จะส่งผลกระทบต่อผลผลิตขององค์กร

Conflicts are inevitable everywhere, including the workplace. There are various types of strife and levels of intensity. Some issues are situational; for example, competition for resources, fear-hurt-anger issues, perceived unfairness, misunderstanding, etc. Sometimes workplace discord is blamed on personality problems or differing values. Whatever the cause, if the conflict is left unresolved, the result is decreased morale and productivity.

Managing conflict can feel uncomfortable and sometimes hopeless. It's easy to put off or avoid dealing with it. Sometimes conflicts will seem to go away. They rarely do. Unresolved conflicts may become invisible, but the drain on productive energy remains.

There are a variety of approaches to resolving conflict and they all are enhanced by effective interpersonal communication and relationship skills. Some problems are relatively simple and can be solved by sorting through misunderstandings. Others are complex, engrained and require skilled strategies. Surprisingly, many conflicts have a paradoxical nature in the sense that helping an adversary succeed can lead to mutual success. Win/win resolution of conflict is highly desirable, and not easy to achieve. Trainees will learn a variety of strategies for achieving satisfactory resolution quickly.

Learning how to use GET's New Skills in personal relationships will greatly reduce disputes and facilitate quick resolution of personal conflicts. Learning how to use the New Skills specifically for understanding, negotiation, and resolution of conflicts is a powerful management resource. Theory and strategies, group-learning, role-plays and practice on the job are used to teach trainees how to move through any personal conflict they encounter and to act pro-actively to resolve workplace conflict.


TopMentoring and Peer Coaching Skills

ทักษะการสอน และทักษะการฝึกสอนผู้ร่วมงาน

          การแนะแนวทางการทำงาน หรือการฝึกสอนซึ่งกันและกันในหมู่เพื่อนร่วมงาน สามารถทำให้คนร่วมงานในองค์กรบรรลุเป้าหมายตามที่ได้ตั้งไว้ ผู้ชี้แนะ (Mentor) สามารถแบ่งปันสิ่งที่เขาได้เรียนรู้จากเพื่อนร่วมงาน และสามารถแบ่งปันประสบการณ์การทำงานได้อีกด้วย ซึ่งการแบ่งปันดังกล่าวจะก่อนให้เกิดประโยชน์สูงสุด หากผู้ร่วมงานมีเป้าหมายและผลประโยชน์ที่สอดคล้องกัน

A mentor is often an older person and always someone with valuable experience in a particular area. They function as a friendly guide and share what they have learned with someone on a similar professional path. It's an informal relationship with a minimum of structure.

A peer coach is someone willing to listen to and relate sincerely with a person on a similar career path and with a similar level of experience. Peer coaching often involves two people who switch or trade the role of being the 'coach.' Each will gain valuable insight into how to deal with various personal and career challenges. More effective strategies for success are developed.

The success of both mentoring and peer coaching is determined by the quality of the personal relationships. Learning to use the New Skills for mentoring and coaching will insure highly successful interpersonal relationships and effective communicating. Strategies for building quality relationships and developing meaningful agendas will be addressed. Trust building and self-awareness exercises, plus role-playing, are important features of this small group-learning experience.


TopCustomer/Client Support Skills

ทักษะเพื่อสนับสนุนลูกค้า / ลูกความ

          ความต้องการของลูกค้า คืองานของบริษัท/องค์กร "ทักษะใหม่"เป็นเครื่องมือเพื่อช่วยให้เกิดความสัมพันธ์อันดีระหว่างลูกค้าขององค์กร และความสัมพันธ์นี้เอง ที่ก่อให้เกิดความเข้าใจ ความไว้วางใจ และยุทธศาสตร์อันสร้างสรรค์เพื่อให้ประสบผลสำเร็จและบรรลุเป้าหมายร่วมกันได้

GET ทำงานกับลูกค้าในการออกแบบโครงการหรือหลักสูตรการฝึกอบรมให้บรรลุผลตามวัตถุประสงค์การฝึกอบรมที่ได้ตั้งเอาไว้ GET จะตัดสินใจร่วมกับลูกค้าในเรื่องที่ว่าด้วย สถานที่ กรอบเวลา จำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม และค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม หลักสูตรการฝึกอบรมที่ได้เสนอไว้ข้างต้น คือ ตัวอย่างบางประการในการเรียนรู้ร่วมกันThere are, generally, two ways to relate to clients. One approach is to 'sell' a client on the idea that a particular product or service you represent will help them reach their goals. Another model is, in effect, joining the client's team in support of his or her success. The second option has the advantage of maximizing long-term win/win potential. This course is about achieving the latter option.

Participants will first learn to use the New Skills to quickly and efficiently understand the needs and goals of a customer or client. Then how to use the New Skills to demonstrate a recognition of client's objectives and challenges. The New Skills provide the tools and the self-confidence needed to be both assertive and supportive in the client/customer relationship. Being able to offer a genuinely caring relationship creates a powerful competitive advantage. Theory, strategy exercises, role-plays and simulations make this small group-learning experience exciting, fun and highly practical.


Top